>   @KEESGEERLINGS - HOME  >   PRIVACY VERKLARING  
@ Kees Geerlings

Managing IT

@KeesGeerlings en de daaraan gekoppelde internetdiensten zijn statutair gevestigd te Noordwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73573167. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

PRIVACYVERKLARING @KEESGEERLINGS
@KeesGeerlings biedt allerlei diensten aan bedrijven en particulieren. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen gesteld in de privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:
• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
• Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
• Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruik van onze diensten en internet diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Wat wij verwerken is namelijk afhankelijk van welke diensten je gebruik maakt. Zo verwerken wij alleen jouw cv als je bij ons solliciteert en je salaris als je bij ons werkt.
VASTGELEGDE PERSOONSGEGEVENS
Bedrijfsnaam – Bedrijfsbranche - Voornaam - Achternaam - Vestigingsadres - Vestigingsplaats - Emailadres - Telefoonnummer - Website - IBAN nummer - KvK nummer - BTW nummer –
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, afhankelijk van de dienst(en) die wij leveren:
Om met jou te communiceren via mail en/of telefoon - verwerken van facturen – opmaken van facturen - Gebruik van diensten op de website - verwerken van je klacht - verwerken van enquêtes –

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten van websites. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo moeten wij bijvoorbeeld gegevens verstrekken aan de Belastingdienst als zij daar om vraagt.

PROFILERING
Wij combineren jouw persoonsgegevens en interesses niet om jou een aanbieding te doen. Wij zullen je dus ook niet op basis hiervan voor een van onze diensten en/of aanbod uitsluiten.

COOKIES
Bij het verzamelen van je gegevens maken wij geen gebruik van cookies.

BEVEILIGEN EN BEWAREN
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij hanteren hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Welke voorziet dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens zolang een dienst bij ons wordt afgenomen en niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van een 1 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 1 jaar nadat je de dienst hebt opgezegd zullen verwijderen.
Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.
WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

JOUW PERSOONSGEGEVENS
Voor inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens kan je contact opnemen met @KeesGeerlings. Voor onze bereikbaarheid gegevens zie onze website. Wanneer je een verzoek tot inzage, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen twee weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen. Wij maken je er wel op attent dat verwijdering van bepaalde gegevens niet mogelijk is als u een dienst bij ons afneemt.
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app van de Rijksoverheid voor gebruiken. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling kunnen nemen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKINGTREDING
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019.

TOP